وبلاگ تخصصی دانشجویان نفت

سه شنبه 6 اردیبهشت 1390

نمودارگیری از چاه های نفت

نویسنده: صابر خاندوزی   

اولین نمودار الکتریکی در سال ۱۳۰۶ ( ۱۹۲۷ ) در یکی از چاه های میدان نفتی pechelbronn در Alsace از استان های شمال غربی فرانسه ثبت شد و تنها شامل یک نمودار مقاومت مخصوص الکتریکی بود و برای ثبت آن از متد station استفاده گردید . با این روش، دستگاه اندازه گیری که سئند نامیده میشود،در مقابل لایه های مورد نظر در چاه توقف میکرد و مقاومت اندازه گیری شده نیز با دست رسم میشد.بعد از آن سال در سال ۱۳۰۸(۱۹۲۹) اولین نمودارهای مقاومت مخصوص برای مقاصد اقتصادی در ونزوئلا،ایالت متحده امریکا و روسیه مورد اتفاده قرار گرفت . سودمندی این نمودار در تطابق لایه ها وتشخیص لایه های ئیدروکربن دار در صنعت نفت مورد توجه قرار گرفت.

در سال ۱۳۱۰(۱۹۳۱) نمودار پتانسیل خودزاد(SP) نیز به نمودار مقاومت مخصوص افزوده شد و در همان سال برادران پمومبرژه (مارسل و کنراد) روش ثبت مداوم را تکمیل و اولین بات قلمی را نیز توسعه دادند.بعد از سال ۱۳۲۸(۱۹۴۹) نمودار نوترون به صورت یک تعیین کننده تخلخل مورد توجه واقع گردید و در سال ۱۳۴۱(۱۹۶۲) نمودار SNP و در سال ۱۳۴۹(۱۹۷۰) دستگاه نوتونی و به دنبال آن دستگاه دوگانه نوترون ابداع و به بازا ارائه شد.

شرکتهای سرویس دهنده،در جوار توسعه دستگاهها،اقدام به تاسیس مرکز تحقیقاتی وسیعی نیز نموده و بخش زیادی از درآمده خود را به آنها اختصاص دادهاند.در این مراکز برای تفسیر نمودارها و نحوه ارائه علمی تر و دقیقتر نتایج بشدت فعالیت میگردد و در این راه به قدری پیشرفت نموده اند که چاه پیمایی(well logging) بصورت یکی از دروس دانشگاهی درآمده و هم اکنون در بعضی از رشته های مهندسی دانشگاه های ایران و دانشگاه های اروپائی و امریکائی تدریس میگردد. نقش نمودارگیری از چاه ها در صنعت نفت بحدی است که بصورت چشم انسان عمل مینماید و میتوان گفت که ارزیابی دقیق مخازن،تعیین وضعیت لایه ها در اعماق زمین،وضعیت سیمان در پشت لوله جداری و ده ها مورد دیگر بدون استفاده از این نوع نمودارها تقریبا غیر ممکن است.


نیاز صنعت نفت برای مشخص کردن مخازن ئیدروکربن دار:
روش های زمین شناسی سطحی برای تعیین ساختارهایی که احتمال وجود سیال در آن باشد کمک مینماید ولی قادر به پیش بینی وجود ئیدروکربن در آن نیست. در حال حاضر برای تعیین دقیق وجود ئیدروکربن در طبقات،راه حل دیگری به غیر از حفاری وجود ندارد. ارزیابی سازندهای زیرزمینی است. این متدها را میتوان به ۴ دسته زیر تقسیم کرد:

۱- نمودارهای عملیات حفاری که عبارتند از : a. نمودارهای گل نگاری b. اندازه گیری در حین حفاری

۲- برسی مغزه

۳- نمودارهای چاه پیمایی که عبارتند از: a. نمودارهای الکتریکی b. نمودارهای صوتی c. نمودارهای رادیواکتیو d. نمودارهای الکترومغناطیس

۴- آرمایشهای تولیدی

واضح است که انجام تمام روشهای فوق در بک چاه ضرورتی ندارد. اهداف اولیه ارزیابی مخازن عبارت اند از:

۱ - تعیین مخازن
۲ - تخمین میزان کل ئیدروکربن در مخزن
۳ - تخمین میزان ئیدروکربن قابل برداشت

در ضمن،کسب هر گونه اطلاعات اضافی معمولا به عنوان اطلاعات تکمیلی مورد توجه قرار میگیرد.مقدار کل نفت موجود در مخزن را میتوان از رابطه زیر بر اساس بشکه محاسبه کرد:

N=7758φ.h .a(1-sw)

که در آن:
N= نفت اولیه موجود در مخزن بر حسب بشکه
φ= تخلخل موثر بر حسب درصد
Sw= اشباع آب اولیه بر حسب درصد
h= ضخامت مفید فاصله تولید نفت بر حسب فوت
A= وسعت مخزن بر حسب ایکر

برای به دست آوردن ذخیره واقعی نفت در مخازن بر اساس بشکه،عدد مزبور بر ضریب حجمی نفت سازند(Bo) که اندازه آن قدری از واحد بیشتر است تقسیم میگردد و به این ترتیب تغییراتی که علت انقباض نفت در هنگام خروج از چاه بوجود می آید بخصوص در مواردی که با گاز همراه باشد تصحیح گردد.

ذخیره گاز را نیز میتوان از فرمول زیر بر اساس فوت مکعب محاسبه میشود:

G=43560 .φ . h . a(1-Sw)

نمودارگیری در چاههای بدون لوله جداری (باز):

قبل از اینکه لوله جداری نصب گردد چاه برای یک سری عملیات به نام نمودارگیری آماده میشود. هدف از نمودارگیری کسب اطلاعاتی است که لعدا توسط روشهای کامپیوتری تفسیر میگردد.معمولا این دسته از نمودارها پس از نصب لوله جداری قابل تکرار نیستند و لذا باید کهاز کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار باشند تا ارزیابی دقیقتری از سازند ارائه نمایند. بعد از جمع آوری یک سری اطلاعات ، بعضی از تفاسیر باید در سر انجام پذیرد که شامل تفسیر بتوسط دست و کامپیوتر میباشد. بعضی از تفاسیر کامپیوتری برای مطالعات مفصل تر باید در مراکز تفسیر نمودارها واقع در مراکز مناطق عملیاتی انجام گیرد.

تفسیر نمودارهای چاه پیمایی:

فرآوری اطلاعات عبارت است از کسب اطلاعات لازم از نمودارهای خام که برای محاسبه مخازن ئیدروکربن دار لازم است. برای این منظور دو روش مقدماتی معمول است:

۱- توسط دست با روش نگاه سریع و روشهای ماسه سنگهای شیلی

۲- توسط کامپیوتر در سر چاه و یا در یک مرکز تفسیر نمودارها واقع در مراکز مناطق عملیاتی

بتوسط کامپیوتر میتوان فرآوری اطلاعات را بنحو بسیار مطلوبی در یک یا چند چاه انجام داد. بعلاوه فرآوری لرزه نگاری در چاه، فرآوری موجی، فرآوری اطلاعات تولیدی، وضعیت چاه، مدل سازی چاه، تهیه نقشه و غیره و … نیز امکان پذیر است.

مفاهیم بنیادی مورد استفاده در ارزیابی نمودارها:

۱- محیط نمودارگیری: در ابتدا به اختصار، پتانسیل تولید یک چاه در حین حفاری مورد بررسی قرار میگیرد. در واقع گل حفاری ئیدروکربن را در داخل دیواره چاه(درون سازند) به عقب رانده و از فوران آن به سطح زمین جلوگیری مینماید. از بررسی خرده سنگهائی که از چاه بالا میآید میتوان نوع سنگ حفاری شده را تشخیص داد و امکان دارد که همراه آن نیز آثاری از ئیدروکربن مشاهده گردد. ام نمیتوان هیچگونه اطلاعاتی در مورد میزان نفت و گاز بدست آورد.

نمودارهای چاه پیمایی اطلاعات ضروری را برای ارزیابی کمی ئیدروکربن و همچنین نوع سنگ و خصوصات سیال درون سازند در اختیار قرار میدهد. چاه پیمایی از نقطه نظر تصمیم گیری، بخش مهمی از مراحل حفاری و تکمیل چاه محسوب میگردد. کسب اطلاعات دقیق و کامل از نمودارها امری ضروری است. مخارج نمودارگیری کلا حدود ۵% کل مخارج یک چاه تکمیل شده را به خود اختصاص میدهد و بنابراین در مقایسه با اطلاعاتی که میتوان از آن بدست آورد، بسیار ناچیز خواهد بود.

چاه: چاهی برای نمودارگیری آماده میگردد ممکن است که دارای خصوصیات زیر باشد:

- عمق چاه : که میتواند از حدود ۳۰۰ تا ۸۰۰۰ متر نماید(به استثنائ بعضی از چاه های عمیقتر)

- قطر چاه: که میتواندبین ۵ تا ۱۷ اینچ متغیر یاشد.

- انحراف چاه: از حالت قائم که در خشکی معمولا چند درجه است اما در دریا بین ۲۰ تا ۷۰ درجه متغیر است و اخیرا نیز حفاری های افقی در بسیاری از جاه ها معمول گردیده است.

- درجه حرارت ته چاه: که میتواند بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ درجه فارنهایت متغییر باشد.

- شوری گل حفاری: بین ۱۰۰۰ تا حدود ۳۰۰۰۰۰ppm آگاهی مواقع بجای گل آب پایه .از گل نفت پایه استفاده میشود.

- ورن مخصوص گل : که میتواند بین ۹ تا ۱۷ پوند بر گالن تغییر نماید.

- فشار ته چاه : که میتواند بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰۰ psi باشد.

- پوششی از اندود گل : بر روی تمام سازندهای قابل نفوذ که میتواند از ۰/۱ اینچ تا ۱ اینچ تغییر نماید.

- ناحیه نفوذی : از چند اینچ تا چند فوت از دیواره چاه بوجود می آید و در آن بسیاری از سیالات اصلی درون حفرات توسط گل حفاری جابجا گردد.

لازم به ذکر است که گاهی مواقع در اثر حفاری شرائط پیچیده تری بوجود می آید که کسب اطلاعات دقیق از سازند را با مشکل روبرو میسازد.

۲- روش نمودارگیری : گروه نمودارگیری بر اساس یک برنامه منظم و همیشگی، کامیون حامل نمودارگیری را با چاه در یک ردیف قرار داده و کابل نمودارگیری را از روی قرقره های مخصوص عبور میدهند و سپس ابزارهای نمودارگیری را به آن وصل میکنند. مهندس عملیات درجه بندی لازم را در سطح زمین انجام میدهد و مجموعه نمودارگیری را با سرعتی که ایمنی آنها را تضمین نماید به ته چاه میراند. آنگاه درجه بندی ته چاه را مجددا انجام و پس از مرتب کردن مقیاس های ثبت نمودار ، دستگاه را به آهستگی بالا میآورد . سرعت نمودارگیری بر اساس نوع نمودار بین ۱۸۰۰ تا ۶۰۰۰ فوت در ساعت ( تقریبا ۵۵۰ تا ۱۸۳۰ متر در ساعت) ثابت نگاه داشته شود. معمولا قطر سوند نمودارگیری ۲۵/۸ اینچ و طول آنها ۶ تا ۱۵ متر است و گاهی چندین دستگاه پشت سر هم بسته میگردد.

نمودارهای چاه پیمایی:

۱- تعریف نمودار : یک نمودار چاه پیمایی گرافی ات در مقابل عمق که پارامترها و یا کمیت های فیزیکی اندازه گیری شده در یک چاه و یا پارامترهای مشتق شده از آنها را بصورت منحنی عرضه میکند. پارهای از اندازه گیری های دیگر از قبیل میزان فشار روی کابل نیز میتواند بصورت منحنی به مجموعه اضافه گردد. تقریبا تمام نمودارهای مدرن مجموعه ای از چندین نمودار است.

۲- انواع نمودار : اساسا سه نوع نمودار وجود دارد که کاربرد بیشتری دارند:

الف) نمودارهای Acquisition : این نمودارها در سر چاه چاپ میشوند و بر چسب بزگ (field print) بر روی آنها چسبانده میشود. اینها نمودارهای اصلی هستند و هیچ نوع تصحیحی بر روی آنها انجام نشده است.

ب) نمودارهای ارسال شده : این نمودارها که جمله (field transmitted log) بر روی آنها چسبانده شده برای مشخص کردن آنست که این نمودارها کپی مستقیمی از نمودارهای نوع اول نیستند بلکه توسط یک سیستم ماهواره ای مستقیما از سر چاه به مرکز، که امکان دارد هزاران کیلومتر دورتر باشد فرستاده شده است . در ایران از این نوع نمودار استفاده نمیشود.

ج) نمودارهای فرآوری شده : این نمودارها شامل نمودارهایی است که توسط دستگاه c.s.u تصحیح گردیده و بازخوانی میشوند.

۳- عنوان نمودار ( هدینگ) : هر نمودار عنوانی در بالای خود دارد. ضروری است عنوان نمودار ، همه اطلاعات مربوط به چاه ، نوع دستگاه ، نوع درحه بندی دستگاه مورد استفاده ، توضیح درباره مقادیر اندازهگیری شده و بالاخره مقیاس منحنی ها و نحوه رسم آنها را بطور کامل برساند.

سرعت نمودارگیری : مهمترین فاکتور در کنترل کیفیت نمودارها ، بررسی سرعت نمودارگیری بخصوص در مورد نمودارهای رادیواکتیو است. در همه نمودارها ، سرعت نمودارگیری در طول لبه تراک ۱ ثبت میشود. بدین نحو که هر فاصله عمقی که توسط دستگاه نمودارگیری در یک دقیقه پیموده میشود با خط صافی که دارای بریدگی های متناوبی است و در لبه کناری نمودار قرار دارد مشخص میگردد. سرعت در هر نقطه را میتوان با ضرب کردن طول آن خط صاف در عدد ۶۰(یک دقیقه) بر حسب فوت یا متر بر ساعت بدست آورد . سرعت نمودارگیری متداول بر حسب دستگاههای مختلف بین ۹۰۰ تا ۳۶۰۰ فوت در ساعت و در فصول بعد توضیح بیشتری داده خواهد شد.

مقیاس منحنی ها : مقیاس منحنی ها در عنوان ( هدینگ) هر نموداری مستقیما در واحدهای مهندسی نمودار گیری مشخص میشود. بعضی از مقادیر ، نسبت اعداد یا عددهای اعشاری هستند و در یک چنین حالتی واحدی برای آن در نظر گرفته نمیشود.

نمودارهای تخلخل:
امروزه سه نوع دستگاه اندازه گیری تخلخل صوتی ، جرم مخصوص و نوترون وجود دارد. نامگذاری آنها مربوط به نحوه کار و اثر فیزیکی است که توسط دستگاه ها اندازه گیری میشود و از اینرو به آنها تخلخل صوتی ، تخلخل جرم مخصوص و تخلخل نوترون گفته میشود . ذکر این مطلب لازم است که امکان دارد این تخلخل ها دقیقا معادل همدیگر و یا معادل تخلخل واقعی نباشند ، بدین علت که این وسائل مستقیما تخلخل را اندازه نمیگیرند و در واقع بعضی از فعل النفعات فیزیکی بوجود آمده در چاه محاسبه و سچس به تخلخل تبدیل میگردد . ولی در هر صورت تخلخل اندازهگیری شده بتوسط این دستگاه ها در مقایسه با تخلخل حقیقی سنگ ( اندازه گیری مغزه ها ) دارای حدود ۹۵-۹۸ درصد میباشد

نظرات() 
Cialis pills
دوشنبه 3 تیر 1398 03:50 ق.ظ

Excellent posts. Appreciate it.
click here cialis daily uk viagra vs cialis vs levitra achat cialis en suisse sublingual cialis online cialis y deporte generic cialis pill online cialis savings card cipla cialis online cialis 5 effetti collaterali cialis 100 mg 30 tablet
Cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 11:55 ق.ظ

You actually expressed that wonderfully!
buy cialis online nz cialis herbs pastillas cialis y alcoho cialis lilly tadalafi tadalafil 10 mg effetti del cialis tadalafil generic best generic drugs cialis cialis dosage cialis bula
Cialis pills
شنبه 1 تیر 1398 09:14 ب.ظ

You actually said it perfectly.
generic cialis review uk cialis generique cialis para que sirve we like it cialis price sublingual cialis online cialis 5mg cialis rezeptfrei if a woman takes a mans cialis walgreens price for cialis free cialis
5 mg cialis over the counter at walmart
شنبه 1 تیر 1398 04:21 ق.ظ

Excellent information. Thanks a lot!
cialis name brand cheap are there generic cialis cialis pills low cost cialis 20mg cialis arginine interactio side effects of cialis cialis purchasing tesco price cialis cialis online generic low dose cialis
http://zarathea.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:31 ب.ظ

Wonderful tips. Cheers.
cialis online nederland venta cialis en espaa sublingual cialis online rx cialis para comprar cialis venta a domicilio cialis cipla best buy what is cialis ou acheter du cialis pas cher chinese cialis 50 mg canadian drugs generic cialis
http://mankose.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:46 ب.ظ

Amazing postings. Cheers.
cialis uk cialis generisches kanada cialis dosage recommendations when will generic cialis be available cialis bula enter site 20 mg cialis cost side effects for cialis when will generic cialis be available buy online cialis 5mg generic cialis pro
Cialis generic
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:20 ق.ظ

Thanks a lot, Loads of material.

tadalafil 20mg acheter du cialis a geneve cialis venta a domicilio cialis generika in deutschland kaufen generic cialis soft gels cialis price in bangalore 5 mg cialis pharmacie en ligne ou trouver cialis sur le net american pharmacy cialis cialis 200 dollar savings card
http://fliralle.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:38 ق.ظ

Useful postings. Thanks!
order cialis from india cialis official site cialis prezzo di mercato we choice free trial of cialis cialis without a doctor's prescription how much does a cialis cost cialis 5mg prix rezeptfrei cialis apotheke tadalafil 10 mg cialis para que sirve
http://spooftenre.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:23 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
tarif cialis france how much does a cialis cost order cialis from india generic cialis at the pharmacy look here cialis order on line cialis 05 cialis generic tadalafil buy cialis generic availability buy cialis dose size of cialis
prescription doctor cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:04 ب.ظ

Great data. Thanks.
cialis prices cialis generico online cialis alternative what is cialis comprar cialis 10 espa241a generic cialis 20mg uk preis cialis 20mg schweiz cialis official site online prescriptions cialis venta de cialis canada
Cialis pills
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:05 ق.ظ

With thanks, Loads of knowledge!

cialis generico postepay cialis cuantos mg hay rx cialis para comprar prescription doctor cialis cialis generique 5 mg cialis 20 mg cost buy cialis cheap 10 mg cialis 5 mg effetti collateral prezzo di cialis in bulgaria generic cialis pill online
http://joycrimal.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:39 ب.ظ

Truly loads of useful information.
click here to buy cialis cialis professional from usa dosagem ideal cialis cialis 5mg billiger order generic cialis online canadian drugs generic cialis cialis generika viagra or cialis compare prices cialis uk 40 mg cialis what if i take
http://westbadni.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:50 ق.ظ

Position well considered!!
order cialis from india low dose cialis blood pressure safe dosage for cialis cialis prices in england warnings for cialis cialis online napol buy cialis generic cialis at the pharmacy cialis generico en mexico where to buy cialis in ontario
Cialis 20 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:45 ب.ظ

Amazing quite a lot of helpful information.
cialis 5mg prix cialis price in bangalore generic cialis 20mg uk side effects for cialis compare prices cialis uk rezeptfrei cialis apotheke cialis generico cialis prezzo di mercato can i take cialis and ecstasy sialis
http://siepiesan.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:06 ق.ظ

Useful stuff. Regards.
cialis reviews cialis 20mg preis cf cialis kaufen bankberweisung buy cialis online legal cialis without a doctor's prescription free cialis recommended site cialis kanada we recommend cialis best buy buy name brand cialis on line tadalafil tablets
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:52 ق.ظ

Amazing loads of helpful advice.
cuanto cuesta cialis yaho cialis from canada how much does a cialis cost cialis prezzo di mercato get cheap cialis cialis dosage recommendations cialis 20 mg free generic cialis costo in farmacia cialis cialis venta a domicilio
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:46 ق.ظ

Truly quite a lot of wonderful advice!
buy cialis cialis vs viagra buy cialis online cheapest overnight cialis tadalafil low cost cialis 20mg are there generic cialis cialis 20 mg cialis 5mg prix acquistare cialis internet tarif cialis france
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 07:44 ب.ظ

You actually expressed it very well.
canadian cialis comprar cialis navarr generic cialis at walmart prices on cialis 10 mg tadalafil 20 mg when will generic cialis be available cialis cost cialis 5mg i recommend cialis generico cialis prezzo di mercato
https://indian-coins.com/books
پنجشنبه 29 فروردین 1398 09:43 ب.ظ
スーパーコピーブランドバッグ,スーパーコピー時計,スーパーコピー代引き 当店9年間通信販売の経験があり
https://www.deadvocatenwijzer.nl/privacy-verklaring
پنجشنبه 29 فروردین 1398 09:43 ب.ظ
グッチコピー専門店、激安、送料無料。日本最大のスーパーコピーブランド通販専門店 。偽物の バッグ
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:25 ب.ظ

Wow plenty of beneficial facts.
cialis sale online cialis prezzo in linea basso how to buy cialis online usa cialis e hiv brand cialis nl cialis sale online cialis pills in singapore estudios de cialis genricos brand cialis nl cialis 5 mg scheda tecnica
buy cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:53 ق.ظ

You said it perfectly.
free generic cialis 200 cialis coupon enter site very cheap cialis cialis dose 30mg buy cialis online tadalafil generic cialis per paypa cialis price thailand cialis soft tabs for sale cialis efficacit
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:19 ق.ظ

Truly plenty of beneficial information.
cialis usa cost only now cialis 20 mg calis cialis dosage cialis flussig generic cialis in vietnam cialis generico lilly free cialis we choice cialis pfizer india usa cialis online
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 09:47 ب.ظ

Factor very well regarded!!
cialis rezeptfrei tesco price cialis cialis reviews only here cialis pills cialis sans ordonnance cialis daily reviews cialis rckenschmerzen generic cialis tadalafil generic cialis in vietnam cialis cost
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 10:56 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
prezzo cialis a buon mercato cialis generique il cialis quanto costa import cialis side effects of cialis tadalafil generic cialis 5 mg schweiz generic cialis pro achat cialis en europe tadalafil generic
buy tadalafil pills
دوشنبه 12 آذر 1397 11:14 ب.ظ

Thank you, Lots of info!

cialis tablets australia generic cialis levitra ou acheter du cialis pas cher buy cialis cheap 10 mg estudios de cialis genricos wow cialis tadalafil 100mg where do you buy cialis free cialis prix cialis once a da we choice free trial of cialis
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 10:22 ق.ظ

Regards! Lots of stuff.

generic cialis levitra cialis coupons printable cialis in sconto generic cialis soft gels click here take cialis acquisto online cialis cialis uk cialis generika tesco price cialis generic low dose cialis
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:41 ب.ظ

Whoa lots of terrific tips.
cialis generico postepay cialis wir preise cheap cialis buying cialis overnight cialis 5 mg effetti collateral cialis sans ordonnance cialis generique cialis free trial generic cialis with dapoxetine cialis kaufen bankberweisung
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 09:43 ق.ظ

Fantastic info. Regards.
cialis 10mg prix pharmaci canadian drugs generic cialis effetti del cialis buy name brand cialis on line cialis soft tabs for sale cialis from canada cialis generico in farmacia cialis 30 day sample viagra or cialis overnight cialis tadalafil
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 10:54 ب.ظ

You suggested it wonderfully!
cialis farmacias guadalajara cialis prezzo in linea basso cialis para que sirve only here cialis pills cialis online napol generic cialis pill online india cialis 100mg cost cialis et insomni price cialis per pill import cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نظرسنجی

  به نظر شما مطالب این وبلاگ چگونه هستند؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic