تبلیغات
وبلاگ تخصصی دانشجویان نفت - دانلود نرم افزار ees

وبلاگ تخصصی دانشجویان نفت

شنبه 11 اردیبهشت 1389

دانلود نرم افزار ees

نویسنده: حمید درویشی   

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :

http://www.fchart.com/download/ees_demo_setup.exe

توضیح اجمالی برنامه :

نرم افزار EES یک نرم افزار برنامه نویسی قوی در زمینه علوم حرارت و سیالات است کهدر سال های اخیر مورد توجه مجامع علمی معتبر قرارگرفته است. این نرم افزار در سال 1992 توسط یک محقق امریکایی به نام S.A. Klein و تحت پوشش شرکتFCHART نوشته شد.
انگیزه نویسنده نرم افزار برای ایجاد EES ، پس از سال ها تدریس دروسترمودینامیک و انتقال حرارت مهندسی مکانیک ایجاد گردید چرا که در این علوم برای حلمسایل لازم است همزمان با تنظیم معادلات از خواص ترموفیزیکی مواد نیز استفاده گرددو گاه لازم است یک مسأله چندین بار با داده های مختلف حل شود. تا قبل از ایجاد ایننرم افزار ، برنامه نویسی در علوم حرارت و سیالات به شکل پراکنده ای انجام می شدولی امروزه EES به عنوان یکی از معتبرترین نرم افزار های علوم حرارت و سیالاتشناخته شده و در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان در کنار دروس مهندسی مکانیک مورداستفاده قرار می گیرد....

برای دیدن توضیحات تکمیلی روی ادامه مطلب کلیک کنید ..

نرم افزار EES یک نرم افزار برنامه نویسی قوی در زمینه علوم حرارت و سیالات است کهدر سال های اخیر مورد توجه مجامع علمی معتبر قرارگرفته است. این نرم افزار در سال 1992 توسط یک محقق امریکایی به نام S.A. Klein و تحت پوشش شرکتFCHART نوشته شد.
انگیزه نویسنده نرم افزار برای ایجاد EES ، پس از سال ها تدریس دروسترمودینامیک و انتقال حرارت مهندسی مکانیک ایجاد گردید چرا که در این علوم برای حلمسایل لازم است همزمان با تنظیم معادلات از خواص ترموفیزیکی مواد نیز استفاده گرددو گاه لازم است یک مسأله چندین بار با داده های مختلف حل شود. تا قبل از ایجاد ایننرم افزار ، برنامه نویسی در علوم حرارت و سیالات به شکل پراکنده ای انجام می شدولی امروزه EES به عنوان یکی از معتبرترین نرم افزار های علوم حرارت و سیالاتشناخته شده و در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان در کنار دروس مهندسی مکانیک مورداستفاده قرار می گیرد.
کار عمده ای که نرم افزار EES انجام می دهد ، حل مجموعهمعادلات جبری می باشد. همچنین این نرم افزار ، قادر به حل معادلات دیفرانسیل ،معادلات دارای متغیرهای مختلط ، معادلات انتگرالی بوده و امکان حل مسایل بهینه سازی، رگرسیون خطی وغیر خطی و ترسیم نمودارها و جداول در آن وجود دارد. این نرم افزارتحت نسخه های مختلف سیستم عامل ویندوز کار می کند.
دو تفاوت عمده بین نرم افزار EES و سایر نرم افزارهای حل معادلات وجود دارد. اول اینکه EES به طور خود کارمعادلاتی که باید همزمان حل شوند را شناسایی و دسته بندی می کند. این مورد مراحلکار را برای کاربر بسیار ساده می کند و مطمئناً بالاترین سرعت و بازده را خواهدداشت. دوم اینکه EES یک سری توابع جهت محاسبه خواص ترموفیزیکی مواد در اختیار کاربرمی گذارد. کتابخانه توابع ریاضی و توابع خواص ترموفیزیکی مواد در EES بسیار گستردهمی باشد اما ممکن است پاسخگوی نیازهای همه افراد نباشد لذا امکان اضافه کردن توابعدلخواه با استفاده از برنامه نویسی به زبانهای سی, پاسکال و فرترن وجود دارد.
اصول کار در EES به این نحو است که ابتدا باید مسأله مورد نظر به طور کاملتحلیل گردیده و معادلات لازم استخراج گردد. بعد از استخراج معادلات باید آنها را بهزبان EES تبدیل نمود. سپس در بخش فهرست متغیرها ، اسامی متغیرها و واحدهای احتمالیآنها را مرتب نمود. در صورتی که اقدامات اولیه به شکل صحیح صورت گیرد و مسأله ازنظر ریاضی قابل حل باشد می توان یک بار برنامه را اجرا کرد. اگر برنامه در حیناجرای مسایل پیچیده به مشکل برخورد کند باید مقادیری برای برخی متغیرها حدس زد ومسأله را به روش سعی و خطا حل نمود.
به عنوان مثال برای شبیه سازی سیکل هایتبرید جذبی لیتیوم بروماید و آب توسط نرم افزار EES باید مراحل زیر انجام گردد :
الف- ترسیم یک نمودار ساده از سیکل تبرید مورد نظر (نمودار P-T-X) و تعییننقاطی از سیکل به عنوان نقاط مهم و کلیدی.
ب- استخراج کلیه معادلات حاکم برایاجزای سیکل بر مبنای فرضیات استاندارد و مدل سازی که در مراجع معتبر آمده است.
ج- بیان معادلات حاکم بر سیکل به زبان EES و تنظیم یک برنامه رایانه ای جامع برمبنای ضوابط حاکم در این نرم افزار که در دفترچه راهنمای آن آمده است.
د- طراحییک رابط گرافیکی مناسب برای کاربری که اطلاع چندانی از نرم افزار EES ندارد. درواقع این مرحله برای کاربردی و فراگیر کردن برنامه تهیه شده در مرحله (ج) است.
ه- تهیه و ارائه خروجی های مناسب از برنامه ها در قالب جداول و نمودارها برایتحلیل بهتر نمودارها.

به طور کلی هر یک از برنامه های EES از اجزای ذیلتشکیل می گردد :

الف- پنجره معادلات (Equations Window)
در این قسمتکلیه معادلات حاکم بر مسأله بایست تعریف گردند . این قسمت شامل متغیرهای ورودیمتغیرهای خروجی (مجهولات) ، متغیرهای کمکی ، توابع ریاضی ، توابع خواص ترمودینامیکیو متون توضیحی می باشد . قابل ذکر است که کلیه موارد ذکر شده بین علامت {} صرفاًجهت توضیح برنامه بوده وتأثیری در محاسبات نخواهند داشت.

ب- پنجره فرم بندیمعادلات(Formatted Equations Window)
در این قسمت معادلات ذکر شده در پنجرهمعادلات به شکل ریاضی مرتب می شوند و به کاربر کمک می کند تا از صحت معادلات ذکرشده اطمینان حاصل نماید و به طور کلی فقط جنبه نمایشی دارد.

ج- پنجرهحل(Solution Window)
در این قسمت مقدار اولیه یا مقدار محاسبه شده متغیرهاینرمال مسأله بعد از اتمام فرایند تحلیل مسأله ، نمایش داده می شود.

د- پنجره آرایه ها(Arrays Window)
در این قسمت مقدار اولیه یا نهایی متغیرهایاندیس دار پس از انجام فرایند حل مسأله نمایش داده می شود که در خصوص سیکل هایترمودینامیکی بسیار کاربردی ومفید است چرا که هر نقطه روی سیکل با یک عدد نمایشداده می شود وخواص مربوط به هر نقطه با اندیس عدد مذکور نمایش داده می شوند.

ه- پنجره وضعیت وخطا(Residuals Window)
در این قسمت کلیه معادلات حاکمبر مسأله در یک ستون نمایش داده می شود . در هر معادله متغیرهای نشان داده شده باحروف سیاه ، متغیرهایی هستند که مقدارآنها از آن معادله بدست می آید . ضمناً درستون اول یک عدد یا حرف D برای هر معادله درج می شود. حرف D نمایانگر متغیرهایی استکه در رابط گرافیکی کاربر تعریف می گردند . معادلاتی که از یک دست هستند و به طورهمزمان با هم حل می شوند نیز با اعداد مشابه نمایش داده می شوند.

و- جدولپارامتریک(Parametric Table Window)
در این جدول یکی از متغیرهای مسأله تغییرداده می شود و مقادیر متغیرهای دلخواه به ازای هر مقدار آن متغیر نمایش داده می شود . در واقع مسأله چند بار حل می گردد و نتایج هر بار حل مسأله در یک ردیف جدول قیدمی گردد.

ز- پنجره نمودار(Plot Window)
در این قسمت نمودار یانمودارهایی که بر حسب شرایط مسأله توسط کاربر ترسیم گردیده است مشاهده می گردد . تعداد این نمودارها ممکن است حداکثر به ده نمودار برسد.

ح- رابط گرافیکیکاربر(Diagram Window)
در این قسمت یک نمودار کلی از مسأله دیده می شود . درواقع با ارایه یک شکل مناسب از مسأله و در نظر گرفتن محل هایی برای وارد کردن دادهو محاسبه خروجی ها می توان کیفیت حل مسأله را بهبود بخشیده ، برنامه را جذابترنمود. <SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: rgb(17,17,17); FONT-FAMILY: Tahoma">

نظرات() 
http://viabiovit.com/where-can-i-purchase-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:27 ق.ظ

Amazing many of good knowledge.
how to buy real viagra online buy cheap viagra pills online buy female viagra uk get viagra prescription order online viagra buy levitra viagra order viagra without prescription where yo buy viagra buy viagra cheap buy viagra professional
http://cialissi.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:35 ب.ظ

You actually revealed that perfectly!
generic for cialis cialis venta a domicilio purchasing cialis on the internet comprar cialis 10 espa241a cialis great britain buying cialis overnight cialis flussig cialis rckenschmerzen compare prices cialis uk prices for cialis 50mg
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:27 ق.ظ

Many thanks, Numerous material!

cialis wir preise cialis diario compra we like it cialis price bulk cialis can i take cialis and ecstasy warnings for cialis we recommend cialis info cialis e hiv buy cialis online legal cialis qualitat
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 05:58 ب.ظ

With thanks, Numerous knowledge!

cialis wir preise only now cialis for sale in us viagra or cialis prescription doctor cialis cialis e hiv recommended site cialis kanada tadalafil 20 mg cialis generico are there generic cialis cialis venta a domicilio
Viagra canada
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:55 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
can you buy viagra over the counter buy cheapest viagra online buy generic viagra uk buy viagra without a prescription viagra for cheap prices buy viagra at walmart viagra uk price how do you buy viagra rx sildenafil buy discount viagra online
Cialis pills
جمعه 17 فروردین 1397 05:17 ب.ظ

Kudos, I appreciate this!
how do cialis pills work miglior cialis generico prix de cialis tadalafil tablets cialis 30 day trial coupon acheter du cialis a geneve cialis generico in farmacia usa cialis online cialis dosage recommendations cialis sans ordonnance
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 12:34 ب.ظ

You actually revealed it exceptionally well!
chinese cialis 50 mg only best offers 100mg cialis il cialis quanto costa cialis tadalafil cialis generico in farmacia generic low dose cialis chinese cialis 50 mg price cialis best cialis diario compra cialis for sale south africa
CialisneD
یکشنبه 27 اسفند 1396 07:58 ب.ظ

Kudos! Plenty of advice!

cialis kaufen purchasing cialis on the internet cialis kaufen bankberweisung we recommend cheapest cialis generico cialis mexico cialis 20mg cialis pills cialis coupons printable cialis australian price cialis 05
How do you get Achilles tendonitis?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 11:44 ق.ظ
I do not know if it's just me or if everybody else encountering
issues with your site. It appears like some of the written text on your posts
are running off the screen. Can someone else please comment and
let me know if this is happening to them as well? This might be a problem with my web
browser because I've had this happen before.
Thank you
How can I increase my height after 18?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:47 ق.ظ
Great info. Lucky me I ran across your site by
chance (stumbleupon). I have book marked it for later!
theodore0hardy07.exteen.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 06:25 ب.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that
I have really enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!
marshall1sexton2.page.tl
جمعه 13 مرداد 1396 05:58 ق.ظ
Thank you, I have just been looking for information about this subject for ages and
yours is the best I have found out till now.

However, what about the conclusion? Are you
certain in regards to the source?
http://jackiphilibert.over-blog.com/2015/07/hammer-toe.html
شنبه 30 اردیبهشت 1396 11:06 ب.ظ
My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I might as well check things out.
I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page yet again.
manicure
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 01:54 ق.ظ
I pay a quick visit day-to-day a few blogs and blogs to read content,
however this weblog presents feature based articles.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 05:26 ب.ظ
Great article. I'm facing many of these issues as well..
دوشنبه 13 شهریور 1391 09:45 ب.ظ
hamid jan ag emkanesh has manuale sh o ham befres vasam
علی
جمعه 29 مرداد 1389 12:18 ب.ظ
سلام دمت گرم من دارم برنامه eesدانلود

می کنم لطفا آموزش این برنامه را اگر امکان داره

برام ایمیل کنید . باتشکر از زحمات فراوان شما
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  به نظر شما مطالب این وبلاگ چگونه هستند؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :