تبلیغات
وبلاگ تخصصی دانشجویان نفت - دانلود نرم افزار ees

وبلاگ تخصصی دانشجویان نفت

شنبه 11 اردیبهشت 1389

دانلود نرم افزار ees

نویسنده: حمید درویشی   

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :

http://www.fchart.com/download/ees_demo_setup.exe

توضیح اجمالی برنامه :

نرم افزار EES یک نرم افزار برنامه نویسی قوی در زمینه علوم حرارت و سیالات است کهدر سال های اخیر مورد توجه مجامع علمی معتبر قرارگرفته است. این نرم افزار در سال 1992 توسط یک محقق امریکایی به نام S.A. Klein و تحت پوشش شرکتFCHART نوشته شد.
انگیزه نویسنده نرم افزار برای ایجاد EES ، پس از سال ها تدریس دروسترمودینامیک و انتقال حرارت مهندسی مکانیک ایجاد گردید چرا که در این علوم برای حلمسایل لازم است همزمان با تنظیم معادلات از خواص ترموفیزیکی مواد نیز استفاده گرددو گاه لازم است یک مسأله چندین بار با داده های مختلف حل شود. تا قبل از ایجاد ایننرم افزار ، برنامه نویسی در علوم حرارت و سیالات به شکل پراکنده ای انجام می شدولی امروزه EES به عنوان یکی از معتبرترین نرم افزار های علوم حرارت و سیالاتشناخته شده و در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان در کنار دروس مهندسی مکانیک مورداستفاده قرار می گیرد....

برای دیدن توضیحات تکمیلی روی ادامه مطلب کلیک کنید ..

نرم افزار EES یک نرم افزار برنامه نویسی قوی در زمینه علوم حرارت و سیالات است کهدر سال های اخیر مورد توجه مجامع علمی معتبر قرارگرفته است. این نرم افزار در سال 1992 توسط یک محقق امریکایی به نام S.A. Klein و تحت پوشش شرکتFCHART نوشته شد.
انگیزه نویسنده نرم افزار برای ایجاد EES ، پس از سال ها تدریس دروسترمودینامیک و انتقال حرارت مهندسی مکانیک ایجاد گردید چرا که در این علوم برای حلمسایل لازم است همزمان با تنظیم معادلات از خواص ترموفیزیکی مواد نیز استفاده گرددو گاه لازم است یک مسأله چندین بار با داده های مختلف حل شود. تا قبل از ایجاد ایننرم افزار ، برنامه نویسی در علوم حرارت و سیالات به شکل پراکنده ای انجام می شدولی امروزه EES به عنوان یکی از معتبرترین نرم افزار های علوم حرارت و سیالاتشناخته شده و در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان در کنار دروس مهندسی مکانیک مورداستفاده قرار می گیرد.
کار عمده ای که نرم افزار EES انجام می دهد ، حل مجموعهمعادلات جبری می باشد. همچنین این نرم افزار ، قادر به حل معادلات دیفرانسیل ،معادلات دارای متغیرهای مختلط ، معادلات انتگرالی بوده و امکان حل مسایل بهینه سازی، رگرسیون خطی وغیر خطی و ترسیم نمودارها و جداول در آن وجود دارد. این نرم افزارتحت نسخه های مختلف سیستم عامل ویندوز کار می کند.
دو تفاوت عمده بین نرم افزار EES و سایر نرم افزارهای حل معادلات وجود دارد. اول اینکه EES به طور خود کارمعادلاتی که باید همزمان حل شوند را شناسایی و دسته بندی می کند. این مورد مراحلکار را برای کاربر بسیار ساده می کند و مطمئناً بالاترین سرعت و بازده را خواهدداشت. دوم اینکه EES یک سری توابع جهت محاسبه خواص ترموفیزیکی مواد در اختیار کاربرمی گذارد. کتابخانه توابع ریاضی و توابع خواص ترموفیزیکی مواد در EES بسیار گستردهمی باشد اما ممکن است پاسخگوی نیازهای همه افراد نباشد لذا امکان اضافه کردن توابعدلخواه با استفاده از برنامه نویسی به زبانهای سی, پاسکال و فرترن وجود دارد.
اصول کار در EES به این نحو است که ابتدا باید مسأله مورد نظر به طور کاملتحلیل گردیده و معادلات لازم استخراج گردد. بعد از استخراج معادلات باید آنها را بهزبان EES تبدیل نمود. سپس در بخش فهرست متغیرها ، اسامی متغیرها و واحدهای احتمالیآنها را مرتب نمود. در صورتی که اقدامات اولیه به شکل صحیح صورت گیرد و مسأله ازنظر ریاضی قابل حل باشد می توان یک بار برنامه را اجرا کرد. اگر برنامه در حیناجرای مسایل پیچیده به مشکل برخورد کند باید مقادیری برای برخی متغیرها حدس زد ومسأله را به روش سعی و خطا حل نمود.
به عنوان مثال برای شبیه سازی سیکل هایتبرید جذبی لیتیوم بروماید و آب توسط نرم افزار EES باید مراحل زیر انجام گردد :
الف- ترسیم یک نمودار ساده از سیکل تبرید مورد نظر (نمودار P-T-X) و تعییننقاطی از سیکل به عنوان نقاط مهم و کلیدی.
ب- استخراج کلیه معادلات حاکم برایاجزای سیکل بر مبنای فرضیات استاندارد و مدل سازی که در مراجع معتبر آمده است.
ج- بیان معادلات حاکم بر سیکل به زبان EES و تنظیم یک برنامه رایانه ای جامع برمبنای ضوابط حاکم در این نرم افزار که در دفترچه راهنمای آن آمده است.
د- طراحییک رابط گرافیکی مناسب برای کاربری که اطلاع چندانی از نرم افزار EES ندارد. درواقع این مرحله برای کاربردی و فراگیر کردن برنامه تهیه شده در مرحله (ج) است.
ه- تهیه و ارائه خروجی های مناسب از برنامه ها در قالب جداول و نمودارها برایتحلیل بهتر نمودارها.

به طور کلی هر یک از برنامه های EES از اجزای ذیلتشکیل می گردد :

الف- پنجره معادلات (Equations Window)
در این قسمتکلیه معادلات حاکم بر مسأله بایست تعریف گردند . این قسمت شامل متغیرهای ورودیمتغیرهای خروجی (مجهولات) ، متغیرهای کمکی ، توابع ریاضی ، توابع خواص ترمودینامیکیو متون توضیحی می باشد . قابل ذکر است که کلیه موارد ذکر شده بین علامت {} صرفاًجهت توضیح برنامه بوده وتأثیری در محاسبات نخواهند داشت.

ب- پنجره فرم بندیمعادلات(Formatted Equations Window)
در این قسمت معادلات ذکر شده در پنجرهمعادلات به شکل ریاضی مرتب می شوند و به کاربر کمک می کند تا از صحت معادلات ذکرشده اطمینان حاصل نماید و به طور کلی فقط جنبه نمایشی دارد.

ج- پنجرهحل(Solution Window)
در این قسمت مقدار اولیه یا مقدار محاسبه شده متغیرهاینرمال مسأله بعد از اتمام فرایند تحلیل مسأله ، نمایش داده می شود.

د- پنجره آرایه ها(Arrays Window)
در این قسمت مقدار اولیه یا نهایی متغیرهایاندیس دار پس از انجام فرایند حل مسأله نمایش داده می شود که در خصوص سیکل هایترمودینامیکی بسیار کاربردی ومفید است چرا که هر نقطه روی سیکل با یک عدد نمایشداده می شود وخواص مربوط به هر نقطه با اندیس عدد مذکور نمایش داده می شوند.

ه- پنجره وضعیت وخطا(Residuals Window)
در این قسمت کلیه معادلات حاکمبر مسأله در یک ستون نمایش داده می شود . در هر معادله متغیرهای نشان داده شده باحروف سیاه ، متغیرهایی هستند که مقدارآنها از آن معادله بدست می آید . ضمناً درستون اول یک عدد یا حرف D برای هر معادله درج می شود. حرف D نمایانگر متغیرهایی استکه در رابط گرافیکی کاربر تعریف می گردند . معادلاتی که از یک دست هستند و به طورهمزمان با هم حل می شوند نیز با اعداد مشابه نمایش داده می شوند.

و- جدولپارامتریک(Parametric Table Window)
در این جدول یکی از متغیرهای مسأله تغییرداده می شود و مقادیر متغیرهای دلخواه به ازای هر مقدار آن متغیر نمایش داده می شود . در واقع مسأله چند بار حل می گردد و نتایج هر بار حل مسأله در یک ردیف جدول قیدمی گردد.

ز- پنجره نمودار(Plot Window)
در این قسمت نمودار یانمودارهایی که بر حسب شرایط مسأله توسط کاربر ترسیم گردیده است مشاهده می گردد . تعداد این نمودارها ممکن است حداکثر به ده نمودار برسد.

ح- رابط گرافیکیکاربر(Diagram Window)
در این قسمت یک نمودار کلی از مسأله دیده می شود . درواقع با ارایه یک شکل مناسب از مسأله و در نظر گرفتن محل هایی برای وارد کردن دادهو محاسبه خروجی ها می توان کیفیت حل مسأله را بهبود بخشیده ، برنامه را جذابترنمود. <SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: rgb(17,17,17); FONT-FAMILY: Tahoma">

نظرات() 
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:16 ب.ظ

Thanks, I enjoy this.
cialis 10mg prix pharmaci cialis alternative cialis vs viagra price cialis wal mart pharmacy non 5 mg cialis generici cialis generico cialis 20mg preis cf how does cialis work cialis tadalafil cialis coupon
buy cialis no rx
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:48 ق.ظ

Amazing lots of helpful facts!
dose size of cialis cialis generique compare prices cialis uk buy cheap cialis in uk order generic cialis online we choice cialis pfizer india online prescriptions cialis i recommend cialis generico cialis 100mg suppliers enter site natural cialis
buy generic cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:26 ق.ظ

You mentioned that terrifically.
tesco price cialis cialis generico postepay cialis kaufen wo generic cialis with dapoxetine cialis generico cialis australian price cialis generique 5 mg cialis qualitat achat cialis en itali cialis sans ordonnance
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:58 ب.ظ

Truly a lot of good knowledge.
interactions for cialis safe dosage for cialis callus cialis rezeptfrei cialis dose 30mg cialis herbs venta cialis en espaa cialis alternative bulk cialis ou trouver cialis sur le net
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 12:02 ب.ظ

Fantastic stuff, Thanks!
cialis farmacias guadalajara cialis bula order cialis from india cialis australia org cialis generico cialis side effects dangers cialis generika cialis generika cialis 5mg billiger cialis daily
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 11:30 ق.ظ

Good tips. Regards.
cialis 5 mg scheda tecnica enter site 20 mg cialis cost buy cialis online legal buying cialis on internet cialis generic availability cialis for sale preis cialis 20mg schweiz cialis billig wow look it cialis mexico canadian cialis
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:02 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
usa cialis online tesco price cialis rezeptfrei cialis apotheke buying brand cialis online click now buy cialis brand buying cialis on internet buy name brand cialis on line we use it cialis online store cialis cipla best buy cialis professional yohimbe
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 10:54 ق.ظ

You reported this very well!
we recommend cialis info safe site to buy cialis online cialis generic usa cialis online wow cialis 20 cialis side effects fast cialis online buy cialis uk no prescription when can i take another cialis india cialis 100mg cost
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:05 ق.ظ

Amazing forum posts. Kudos.
buy generic cialis cialis kaufen wo cialis tablets purchasing cialis on the internet costo in farmacia cialis cialis venta a domicilio cialis bula where do you buy cialis cialis italia gratis cialis qualitat
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 10:51 ق.ظ

You said it adequately.!
only now cialis for sale in us cialis cuantos mg hay cialis pas cher paris buying brand cialis online cialis pas cher paris cialis taglich cialis prices canadian cialis safe dosage for cialis opinioni cialis generico
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:32 ب.ظ

Truly all kinds of helpful info!
cialis 5 mg funziona cialis from canada cialis 05 cialis daily dose generic cialis kaufen bankberweisung interactions for cialis cialis 5 mg cialis 30 day sample generic low dose cialis cialis prezzo di mercato
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:48 ق.ظ

Whoa many of terrific information.
we like it cialis soft gel cialis rckenschmerzen 40 mg cialis what if i take generico cialis mexico female cialis no prescription cialis 200 dollar savings card tadalafil generic cialis dosage cialis prices how to purchase cialis on line
buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 12:29 ق.ظ

With thanks! I value this!
venta cialis en espaa generico cialis mexico cialis from canada wow look it cialis mexico cialis 20mg canadian discount cialis brand cialis nl buying brand cialis online cialis 100mg suppliers cialis soft tabs for sale
buy cialis online best price
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:07 ب.ظ

Truly quite a lot of valuable information!
female cialis no prescription prescription doctor cialis best generic drugs cialis where cheapest cialis how does cialis work cialis online cialis for daily use cialis coupons printable free cialis generic cialis 20mg tablets
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:43 ق.ظ

Reliable advice. Many thanks.
cialis side effects dangers how much does a cialis cost tadalafil tablets prezzo cialis a buon mercato how to purchase cialis on line prezzo di cialis in bulgaria calis cipla cialis online cialis generique 5 mg cialis kaufen wo
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:25 ب.ظ

Beneficial knowledge. With thanks!
generico cialis mexico precios de cialis generico cialis in sconto rezeptfrei cialis apotheke generico cialis mexico cialis 5 mg para diabeticos cialis generic availability cialis 5mg billiger cialis cipla best buy where to buy cialis in ontario
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:20 ق.ظ

Thanks a lot. I value it!
cialis en mexico precio prezzo di cialis in bulgaria cialis billig price cialis per pill cialis 20 mg best price cialis great britain order generic cialis online venta cialis en espaa generic cialis in vietnam cialis taglich
cheap 20mg levitra
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:22 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
buy levitra levitra generic buy 10 mg levitra levitra online levitra 10 mg kopen vardenafil 20mg buy levitra 20 mg buy generic levitra buy levitra 20 mg levitra online
Cialis prices
دوشنبه 9 مهر 1397 11:44 ب.ظ

Amazing quite a lot of amazing knowledge!
when will generic cialis be available tadalafil generic cialis italia gratis cialis patent expiration cialis in sconto cialis efficacit cialis soft tabs for sale cialis italia gratis cialis tablets for sale buying cialis on internet
Cialis pills
شنبه 7 مهر 1397 10:02 ب.ظ

Useful write ups. Kudos.
cialis 20mg price cialis per pill cialis dosage only now cialis for sale in us india cialis 100mg cost click now cialis from canada cialis for sale south africa only now cialis 20 mg we use it cialis online store cialis 20 mg cut in half
cialisvi.com
شنبه 7 مهر 1397 06:31 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
click now buy cialis brand generic cialis 20mg tablets cialis rckenschmerzen cialis therapie cialis pas cher paris acquisto online cialis online prescriptions cialis tadalafil 20 mg where do you buy cialis cialis in sconto
buy cialis with no prescription
جمعه 6 مهر 1397 06:06 ب.ظ

Thanks a lot. Lots of postings!

cialis canadian drugs buy cialis sample pack buy cialis uk no prescription cost of cialis cvs try it no rx cialis tadalafil 20mg cialis super kamagra india cialis 100mg cost tadalafilo cialis generika in deutschland kaufen
how safe are canadian online pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 01:29 ب.ظ

With thanks! Ample forum posts!

trust pharmacy of canada northwest pharmacy canada canadian pharmacies-24h north west pharmacy canada trusted pharmacy canada canada online pharmacies medication canadian pharmacies that are legit canada drugs drugstore online shopping safe canadian online pharmacies
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:44 ب.ظ

Wonderful facts, Cheers.
generic cialis at walmart tadalafil 10 mg cialis free trial cialis 5mg prix cialis farmacias guadalajara wow look it cialis mexico buy online cialis 5mg cialis generique 5 mg only here cialis pills buy cialis online
cialisyoues.com
جمعه 23 شهریور 1397 05:27 ب.ظ

Fine advice. Thanks a lot.
does cialis cause gout brand cialis generic cialis 100 mg 30 tablet price cialis per pill cialis rckenschmerzen achat cialis en suisse female cialis no prescription cialis 20mg cialis lilly tadalafi opinioni cialis generico
viagraessale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:12 ق.ظ

Truly quite a lot of terrific tips!
only here cialis pills cialis 20 mg cut in half generic for cialis cialis venta a domicilio tadalafil generic bulk cialis cialis 05 cialis kamagra levitra tarif cialis france generic cialis pill online
canadian online pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:26 ب.ظ

Superb forum posts. Kudos!
canadian online pharmacies rated good canadian online pharmacies best canadian pharmacy buy viagra 25mg drugs for sale on internet online canadian pharmacies canadian pharmacies-24h canada rx northwest pharmacies mail order canadian medications pharmacy
eddrugsgeneric.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:59 ب.ظ

Very good info. Appreciate it.
venta cialis en espaa ou trouver cialis sur le net how to purchase cialis on line cialis generique 5 mg chinese cialis 50 mg buy cialis cheap 10 mg cialis free trial cialis herbs cialis 20 mg effectiveness cialis purchasing
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:26 ق.ظ

Wonderful write ups. Cheers!
bulk cialis cialis free trial comprar cialis 10 espa241a cialis great britain interactions for cialis order generic cialis online non 5 mg cialis generici generic cialis 20mg uk cialis generico milano are there generic cialis
http://viabiovit.com/where-can-i-purchase-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:27 ق.ظ

Amazing many of good knowledge.
how to buy real viagra online buy cheap viagra pills online buy female viagra uk get viagra prescription order online viagra buy levitra viagra order viagra without prescription where yo buy viagra buy viagra cheap buy viagra professional
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نظرسنجی

  به نظر شما مطالب این وبلاگ چگونه هستند؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :